บริการของเรา

บริการของเรา

FUE

(Follicular unit excision)

การผ่าตัดปลูกผมด้วยวิธีการเจาะ

FUT

(Follicular unit transplantation, Strip excision)

การผ่าตัดปลูกผมด้วยวิธีการตัด

Combo

(Combination of FUT and FUE)

การผ่าตัดปลูกผมด้วยวิธีการตัดและเจาะในครั้งเดียว

Eyebrows Transplantation

(EBT)

การปลูกคิ้ว

Beard, Mustache, Goatee and Sideburns transplantation

การปลูกหนวด, เคราและจอน

Body hair transplantation

การปลูกขนบริเวณอื่นๆของร่างกาย

Hair transplant on scar

การปลูกผมทับแผลเป็น

Scalp micropigmentation

การสักไรผม

Platelet-rich plasma injection

(PRP)

การฉีดเกล็ดเลือดความเข้มข้นสูง

Low Level Laser Therapy

การฉายแสงเลเซอร์ความเข้มข้นต่ำกระตุ้นรากผม