Q&A : ค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นอย่างไร ?

ราคาขึ้นอยู่กับบริเวณที่ต้องการปลูก หากกว้างมากจำเป็นต้องใช้รากผมปริมาณมากราคาก็สูงขึ้นตามจำนวนหน่วยที่มาก สำหรับใครที่มีปัญหาเส้นผม สามารถนัดคิวเข้ามาปรึกษาคุณหมอฟรีเพื่อทำการประเมิน และออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลได้